Црвениот крст на Република Македонија и  Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземи акција за социјална инклузија на старите лица, финансиран од Европската Унија објавува Покана за поднесување понуди за поддршка на мали проекти за здруженија на граѓани во земјата. Документацијата за поднесување на понудите е дадена во прилог:

Анекс Ф – Покана за за поднесување понуди,

Формулар – Апликација за мал проект

Анекс Г – Договор

ИЗЈАВА на примател на грант

 

Црвен крст на Република Македонија и Хуманост