logo_small_mk

 

Здружението на граѓани Универзитетот Трето доба-Скопје е автономна, базирана на самопомош граѓанска организација, која преку едукативни, културни, работни и забавни активности ги оживотворува принципите на доживотното учење и активната партиципација на нејзините членови во општеството.

Здружението работи исклучиво на волонтерска основа и се потпира на напорот на неговите членови да создадат амбиент на соработка, дружење, учење и размена на искуства со луѓето кои сакаат преку доживотното учење, да создадат можности за активен и достоинствен живот во трето доба.

Контакт информации:

Универзитет Трето Доба-Скопје, ул. Ангел Димовски бр. 4, Скопје,

тел: 2460 – 582, e-mail: info@u3dskopje.com,

Претседател: м-р Томислав Димишковски (e-mail: dimiskovski@hotmail.com, тел: 070-679 – 596),

Менаџер: Христо Ловачев (e-mail: hristolovacev@gmail.com, тел: 076-664-662)

Facebook страната на Универзитетот-https://www.facebook.com/UniverzitetTretoDoba/;