Превземи: Анализа од спроведено истражување на тема: „Потреба од социјални и од здравствени сервиси за старите лица

 

Shkarkoni: Analizë e hulumti mit të zbatuar në temën: “Nevoja për shërbimet sociale dhe shëndetësore për personat e moshuar”