Втора работилница за членките на ИклузиваМ – Придонеосот на граѓанскиот сектор во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација

Превземени мерки и активности од страна на граѓанските организации во рамки на (МIPPA/RIS)- финализирање на извештајот од граѓанските организации На 31 октомври 2016 година во Холидеј Ин, се одржа и втората работилница за членките на ИнклузиваМ за придонеосот на граѓанскиот сектор  во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS) 2002.На оваа работилница се разгледаа  превземени мерки и активности од страна на организациите членки на ИнклузиваМ во рамки на (МIPPA/RIS)- и  се финализираа истите пред да се достават до националниот координатор за подготовка на извештајот од Македонија.  Настанот беше поддржан од УНФПА....

Read More