Месец: м.г

Локалната Агенција за Развој (ЛАР)

  Локалната Агенција за Развој (ЛАР) е основана во 2004 година од страна на УНДП Кластерот за Децентрализација и Добро Управување. При формирањето, применет е LEADER пристапот кој подразбира вклучување локални претставници од трите сектори (граѓански, приватен и јавен) при планирањето и имплементација на стратегиите/програмите/проектите. Со ова, ЛАР добива многу цврста основа и уникатно искуство од самиот почеток кое овозможи да има многу широк опфат на стратешки активности кои директно влијаат на локалното население, притоа задржувајќи висок квалитет и ефикасност при имплементацијата. Успехот, квалитет и влијанието на самостојните локалните проекти, придонесе ЛАР да биде препознаена и барана за партнерства...

Read More

Големина на буквите

  • A  A  A